• مدل مدیریت اطلاعات مبتنی بر اهداف و کارکردهای نظام سلامت
  • طرح کلی سامانه ارزیابی و پایش
  • منابع و جریان اطلاعات سامانه ارزیابی و پایش نظام سلامت
  • مدل مدیریت اطلاعات نظام سلامت
  • مدل نظام تامین مالی
  • جریان مالی بین سازمانهای مرتبط
  • مدل ارزیابی نیروی انسانی
اقتصاد سلامت ادامه مطلب
سلامت الکترونیک ادامه مطلب
بررسی وضعیت شاخص های جمعیتی و ساختار آن ادامه مطلب
اپیدمیولوژی توصیفی عوامل خطر سلامت ادامه مطلب
رصد وضعیت خدمات تسکینی در ایران ادامه مطلب
  • 1
  • 2